Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij Sophie So Food, behoudens schriftelijk anders overeengekomen.
2. Prijzen van voeding kunnen schommelen. Prijzen in de webshop zijn enkel geldig op het ogenblik van afrekening.
3. Geplande afhaalmomenten zijn steeds bij benadering en overschrijding hiervan kan niet ingeroepen worden voor schadevergoedingen in hoofde van Sophie So Food, tenzij expliciet anders overeengekomen. Sophie So Food streeft er steeds naar zo nauwkeurig mogelijke afhaalmomenten door te geven.
4. Facturen steeds contact betaalbaar via de wallet of via elektronische betaling bij afhaling tenzij anders vermeld op de factuur. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldatum is er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling à rato van 10% van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 65 EURO en een interest van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum.
5. De goederen blijven eigendom van Sophie So Food zolang de factuur niet volledig voldaan werd, zelfs als de goederen werden overgedragen.
6. De goederen reizen op eigen risico van klant. Sophie So Food is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken.
7. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.